Terapian pyrkimyksenä on psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisääminen. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. (Valvira 2011.)

Voimavarakeskeisen psykoterapian ja keskusteluavun ideana on auttaa asiakasta niin, että hänen kykynsä kohdata oma elämänsä ja ottaa vastuuta elämästään vahvistuu.

Voimavarakeskeinen psykoterapia on kohtaamista, kuuntelua, kytkeytymistä, vastaamista, ja aitoa kiinnostusta asiakkaan ja hänen läheistensä kokemuksista. Terapeuttisen keskustelun tarkoituksena on auttaa asiakasta tarkastelemaan omaa elämäänsä, löytämään vaihtoehtoisia tai erilaisia näkökulmia ja ajattelutapoja tai suhtautumista oman elämän asioihin. Terapeuttinen keskustelu erilaisista vaihtoehdoista vahvistaa ja auttaa asikasta tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä.

Dialogisuus ja reflektiiviset työskentelytavat luovat pohjan työskentelylle. Narratiiviset ja voimavarakeskeiset työskentelytavat puolestaan auttavat yhdessä löytämään elämän voimavaroja ja realistisia toimintamahdollisuuksia sekä uusia näkökulmia ja suhtautumistapoja merkityksellisille asioille. Terapeuttisessa keskustelussa pyrkimyksenä on asiakkaan kuuleminen niin, että hänessä herää halua puhua ja puhuminen niin, että hänessä herää halu kuunnella. Tavoitteena on yhteistyössä löytää ja rakentaa polkuja toiveikkuuteen ja tulevaisuuteen ja edetä elämässä pulmista huolimatta. Joskus elämässä tulee sellaisia vaikeuksia tai menetyksiä, joille emme itse voi mitään - terapiassa näitä kokemuksia kuitenkin voidaan yhdessä pohtia, jakaa ja ymmärtää hankalaa tilannetta sekä etsiä voimavaroja arjen keskelle.

Terapia voi olla yksilö-, pari,- tai perheterapiaa.  Joissain tilanteissa on hyödyllistä kokoontua verkostona, jolloin paikalla on asiakas ja hänen läheisensä sekä ns. viranomaisauttajia - tällöin voidaan hyödyntää esim. tulevaisuuden muistelu -työskentelyä ja tätä kautta rakentaa toisenlaista tulevaisuusnäkymää. 

 

Copyright (c)2018, All Rights Reserved.