Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on yhteistyössä asiakkaitten kanssa tutkia työtä, siihen liittyviä toiminta- ja ajattelutapoja ja suhteita. Tarkoituksena on myös kehittää asiakkaan kanssa yhdessä uusia ajattelu- ja toimintatapoja tai suhtautumista ja näin auttaa asiakasta. Joskus työelämässä on tilanteita, jolloin yksittäisen työntekijän, tiimin tai työryhmän työn tekeminen vaikeutuu tai estyy ja tilanne kriisiytyy. Tällöin työnohjaajan konsultaation avulla voidaan yhdessä avata ja edistää keskustelua, etsiä ratkaisuja ja sopia etenemisestä. Työnohjaus voi olla yksilö,- tai ryhmätyönohjausta ja sen kestosta ja prosessin pituudesta sovitaan aina ennakolta. Työnohjausprosessiin kuuluu myös sen hyödyllisyyden arviointi yhdessä asiakkaan kanssa.

Voimavarakeskeinen työnohjaus vahvistaa asiakkaitten omaa toimijuutta; ideana on löytää sopivasti erilaisia tapoja ajatella, olla, suhtautua ja toimia sekä edistää hyödyllistä keskustelua ja vuoropuhelua työpaikoilla. Työnohjaus on myös osa työntekijöiden osaamisen kehittämistä ja siitä on hyötyä myös mm. muutostilanteissa. Prosessikonsultaation avulla autetaan mm. tiimien yhteistä työskentelyä, kirkastetaan yhteisiä tavoitteita tai tehdään sovitusti esim. kehittämiseen liittyviä toimia. Tällöin työnohjaaja auttaa tiimiä tai työryhmää yhdessä työskentelemään kohti yhteistä tavoitetta keskustelun ja erilaisten toiminnallisten työtapojen avulla. Dialogisuus ja osallisuus edistävät yhteistyötä ja sitä kautta yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja erilaisten strategioiden ja toimintamallien juurruttamista.

Työyhteisöjen työnohjaus ja prosessikonsultaatio sekä työhyvinvointiin liittyvät konsultaatiot / koulutukset ovat kauttani mahdollisia.

Copyright (c)2018, All Rights Reserved.